NHP PRODUCTION IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

THE LEADING MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 • next
 • prev

List news

Online suport

Sales Support

Pictures of activities

 • BR 01
 • NHP-GM 01

Total online

People online: 47
Total online: 923107

Shareholder News

 • Báo cáo tài chính Quý 1/2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

  Read more >
 • Báo cáo Tài Chính Quý 4-2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

  Read more >
 • Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2018

  Read more >
 • Báo cáo tài chính Quý 3/2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

  Read more >
 • Báo cáo tài chính quý I/2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

  Read more >
 • Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

  Read more >

Partner