NHP PRODUCTION IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

THE LEADING MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 • next
 • prev

List news

Online suport

Sales Support

Pictures of activities

 • BR 01
 • NHP-GM 01

Total online

People online: 44
Total online: 370309

Shareholder News

 • Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét

  Read more >
 • Báo cáo tài chính quý 2/2017

  Read more >
 • Báo cáo tài chính quí I/2017

  Read more >
 • Giải trình chênh lệnh giữa BCTC tự lập và Báo cáo tài chính đã kiểm toán

  Read more >
 • BCTC năm 2016 đã được kiểm toán

  Read more >
 • Báo cáo tài chính quý 4/2016 (có file đính kèm) - (20/01/2017)

  Read more >

Partner