NHP PRODUCTION IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

THE LEADING MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 • next
 • prev

List news

Online suport

Sales Support

Pictures of activities

 • BR 01
 • NHP-GM 01

Total online

People online: 20
Total online: 28835

Shareholder News

 • Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2019

  Read more >
 • Báo cáo Thường Niên 2018

  Read more >
 • Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ 2019

  Read more >
 • Tài liệu họp

  Read more >
 • Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

  Read more >
 • Gia hạn họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

  Read more >

Partner