NHP PRODUCTION IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

THE LEADING MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 • next
 • prev

List news

Online suport

Sales Support

Pictures of activities

 • BR 01
 • NHP-GM 01

Total online

People online: 28
Total online: 28812

Shareholder News

 • nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019

  nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019

  Read more >
 • Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019

  Read more >
 • Công bố chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

  Read more >
 • Đính chính thông tin công bố NQ số 04/NHP/NQ-HĐQT/2019 ngày 26/4/2019

  Read more >
 • Nghị Quyết Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018

  Read more >
 • Nghị quyết thanh lý hợp đồng kiểm toán 2018

  Read more >

Partner