NHP PRODUCTION IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

THE LEADING MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 • next
 • prev

List news

Online suport

Sales Support

Pictures of activities

 • BR 01
 • NHP-GM 01

Total online

People online: 31
Total online: 923080

Shareholder News

 • Đính chính thông tin công bố NQ số 04/NHP/NQ-HĐQT/2019 ngày 26/4/2019

  Read more >
 • Nghị Quyết Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018

  Read more >
 • Nghị quyết thanh lý hợp đồng kiểm toán 2018

  Read more >
 • Biên bản + Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (có file đính kèm)

  Read more >
 • Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

  Read more >
 • Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

  Read more >

Partner