NHP PRODUCTION IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

THE LEADING MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 • next
 • prev

List news

Online suport

Sales Support

Pictures of activities

 • BR 01
 • NHP-GM 01

Total online

People online: 28
Total online: 836145

Shareholder News

 • Biên bản + Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (có file đính kèm)

  Read more >
 • Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

  Read more >
 • Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

  Read more >
 • Triển khai đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần

  Read more >
 • Nghị Quyết

  Read more >
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT

  Read more >

Partner