NHP PRODUCTION IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

THE LEADING MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 • next
 • prev

List news

Online suport

Sales Support

Pictures of activities

 • BR 01
 • NHP-GM 01

Total online

People online: 9
Total online: 239987

Shareholder News

 • Đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát

  Read more >
 • Đề cử ứng viên vào HĐQT + BKS Công ty NHP

  Read more >
 • CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ thường niên 2017

  Read more >
 • Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

  Read more >
 • TB ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên

  Read more >
 • Thanh lý hợp đồng và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới

  Read more >

Partner