NHP PRODUCTION IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

THE LEADING MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 • next
 • prev

List news

Online suport

Sales Support

Pictures of activities

 • BR 01
 • NHP-GM 01

Total online

People online: 42
Total online: 370307

Shareholder News

 • Công bố về việc thay thế thành viên HĐQT. NHP (có file đính kèm)

  Read more >
 • Kết luận thanh tra thuế

  Read more >
 • Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2017

  Read more >
 • Thông báo chuyển địa điểm Văn phòng Giao dịch

  Read more >
 • Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát.

  Read more >
 • CBTT v/v thay đổi thành viên HĐQT và BKS kể từ ngày 28/04/2017

  Read more >

Partner