NHP PRODUCTION IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

THE LEADING MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 • next
 • prev

List news

Online suport

Sales Support

Pictures of activities

 • BR 01
 • NHP-GM 01

Total online

People online: 28
Total online: 584680

Shareholder News

 • Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông lần 2.

  Read more >
 • Tờ trình về việc thay đổi nhân sự

  Read more >
 • Thông báo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Văn Dưỡng, người có liên quan cổ đông nội bộ

  Read more >
 • Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 không thành công (lần 1)

  Read more >
 • Công bố bán cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Dưỡng, người có liên quan cổ đông nội bộ

  Read more >
 • Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

  Read more >

Partner