NHP PRODUCTION IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

THE LEADING MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 • next
 • prev

List news

Online suport

Sales Support

Pictures of activities

 • BR 01
 • NHP-GM 01

Total online

People online: 24
Total online: 28808

Shareholder News

 • công văn giải trình lỗ năm 2017-2018

  Read more >
 • Báo cáo, tờ trình họp ĐHĐCĐ 2019

  Read more >
 • Thông báo thay đổi nhân sự

  Read more >
 • tài liệu họp sửa đổi bổ sung

  Read more >
 • đơn đề cử thành viên vào HĐQT

  Read more >
 • giấy ủy quyền chủ tọa họp ĐHĐCĐ 2019 lần 3

  Read more >

Partner